«گویاییِ ارستو» پاول پارسی

Paul the Persian

بزرگمهر لقمان: «گویاییِ ارستو» از پاول پارسی ـ فرزانه‌[=فیلسوف] و گویایی‌دانِ[=منطق‌دانِ] ایرانِ باستان ـ دربردارنده‌ی این سه گفتار است که به شاه خسرو انوشیروان ساسانی پیشکش شده:

ـ گفتار اندر گویاییِ ارستو

ـ روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارشِ (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو

ـ پیش‌درآمدی بر فرزانگیِ ارستو

با گذشتِ ۱۵ سده از روزگارِ پاول پارسی، کنون گردانشِ پارسی این گفتارها برای نخستین‌بار در دسترسِ پارسی‌زبانان گذاشته می‌شود؛ باشد که اندر میانِ ایرانیان نام و یاد و کارِ این فرزانه‌ی پارسی دگربار زنده گردد.

 

خردنامگِ ۱

پاول پارسی

گویاییِ ارستو

پیرایشِ دست‌نوشتهای سوریگ (سُریانی) و عربی و گردانشِ آنها به انگلیسی و پارسیگ (پهلوی) به همراهِ پانوشتهای سنجشگرانه از: رَهام اشه

گردانش به پارسیِ ناب و واژه‌نامه‌ی انگلیسی ـ پارسی ـ پارسیگ از: بزرگمهر لقمان

شابک: ۳-۴۳-۸۰۵۵-۶۰۰-۹۷۸

شورآفرین؛ چاپِ نخست: ۱۳۹۵؛ بها: ۵۰۰ هزار ریال

نشانیِ شورآفرین: تهران، خیابانِ مطهری، کوچه‌ی پروشات، شماره‌ی ۲۵، زنگِ ۶.

دورآوا: ۸۸۴۳۰۴۹۹، همراه: ۰۹۱۲۵۵۷۹۱۴۵

 

فهرست

کوته‌نوشتها

پیش‌درآمدِ پارسی‌گردان    ۱۵-۲۲

سرسخن    ۲۵-۴۰

گردانش

گفتار اندر گویاییِ ارستو    ۴۳-۱۳۷

۱. پیشگفتاری بر فرزانگی

۲. درآمد

۳. واژشها

۴. اندر پیرامونِ گزارش

۵. گشایشیگهای نخست (پیشین)

روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارشِ (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو  ۱۳۹-۱۶۷

پیش‌درآمدی بر فرزانگیِ ارستو    ۱۶۹-۱۸۸

نبیگها

رونوشتِ سوریگ ۱    ۱۹۳-۲۳۱

ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܦܘܠܘܣ ܦܪܣܝܐ: ܥܠ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ: ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܟܣܪܘ

رونوشتِ سوریگ ۲    ۲۳۳-۲۴۷

ܢܘܗܪܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ ܕܦܗܪܝܗܐܪܡܗܢܝܐܣ ܕܥܒܝܕ ܒܦܣ̈ܝܩܬܐ ܠܦܘܠܘܣ ܦܪܣܝܐ

رونوشتِ عربی    ۲۴۹-۲۶۰

ذکره بولس فی ما کتب إلی أنوشروان

گردانشهای پارسیگ

Pārsīg

gōbišn abar gōbāgīh    ۲۶۳-۲۹۰

abar perì e͑rmēneías. hangirdīg    ۲۹۱-۳۰۱

نمایه

واژه‌نامگِ فرزانگی و گویایی   ۳۱۱-۳۶۴

 

بیشتر: تارنمای پارسی‌انجمن [+] و [+]، خبرگزاریِ مهر [+]، روزنامه‌ی جامِ جم [+] و …