«گویاییِ ارستو» پاولِ پارسی

Paul the Persian

پاولِ پارسی، گویاییِ ارستو، پیرایشِ دست‌نوشتهای سوریگ(سُریانی) و عربی و گردانشِ آنها به انگلیسی و پارسیگ(پهلوی) به همراهِ پانوشتهای سنجشگرانه از رَهامِ اشه، گردانش به پارسی و واژه‌نامه‌ی انگلیسی ـ پارسی ـ پارسیگ از بزرگمهرِ لقمان، خردنامگ ۱، چاپِ نخست، شورآفرین، ۱۳۹۵، ۳۶۸ رویه، شابک ۳-۴۳-۸۰۵۵-۶۰۰-۹۷۸.

 

بزرگمهر لقمان: گویاییِ ارستو از پاولِ پارسی ـ فرزانه‌(فیلسوف) و گویایی‌دانِ(منطق‌دانِ) ایرانِ باستان ـ دربردارنده‌ی این سه گفتار است که به شاه خسرو انوشیروانِ ساسانی پیشکش شده:

ـ گفتار اندر گویاییِ ارستو

ـ روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارشِ (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو

ـ پیش‌درآمدی بر فرزانگیِ ارستو (رده‌بندیِ ارستوییِ دانشها)

با گذشتِ ۱۵ سده از روزگارِ پاولِ پارسی، کنون گردانشِ پارسیِ این گفتارها برایِ نخستین‌بار در دسترسِ پارسی‌زبانان گذاشته شده است؛ باشد که اندر میانِ ایرانیان نام و یاد و کارِ این فرزانه‌ی پارسی دگربار زنده گردد.

 

فهرستِ گویاییِ ارستو (چاپِ نخست)

کوته‌نوشتها

پیش‌درآمدِ پارسی‌گردان

سرسخن

گردانش

گفتار اندر گویاییِ ارستو

۱. پیشگفتاری بر فرزانگی

۲. درآمد

۳. واژشها

۴. اندر پیرامونِ گزارش

۵. گشایشیگهای نخست (پیشین)

روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارشِ (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو

پیش‌درآمدی بر فرزانگیِ ارستو

نبیگها

رونوشتِ سوریگ ۱

ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܦܘܠܘܣ ܦܪܣܝܐ: ܥܠ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ: ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܟܣܪܘ

رونوشتِ سوریگ ۲

ܢܘܗܪܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ ܕܦܗܪܝܗܐܪܡܗܢܝܐܣ ܕܥܒܝܕ ܒܦܣ̈ܝܩܬܐ ܠܦܘܠܘܣ ܦܪܣܝܐ

رونوشتِ عربی

ذکره بولس فی ما کتب إلی أنوشروان

گردانشهای پارسیگ

Pārsīg

gōbišn abar gōbāgīh

abar perì e͑rmēneías. hangirdīg

نمایه

واژه‌نامگِ فرزانگی و گویایی

 

 

«گویاییِ ارستو» (ویرایشِ دوم)، به دیسه‌ی PDF، از «این جای» توان خریدن.