«گویاییِ ارستو» پاولِ پارسی

پاولِ پارسی، گویاییِ ارستو، پیرایشِ دست‌نوشتهای سوریگ(سُریانی) و عربی و گردانشِ آنها به انگلیسی و پارسیگ(پهلوی) به همراهِ پانوشتهای سنجشگرانه از رَهامِ اشه، گردانش به پارسی و واژه‌نامه‌ی انگلیسی ـ پارسی ـ پارسیگ از بزرگمهرِ لقمان، خردنامگ ۱، چاپِ نخست، شورآفرین، ۱۳۹۵، ۳۶۸ رویه، شابک ۳-۴۳-۸۰۵۵-۶۰۰-۹۷۸، چاپِ دوم، ویرایشِ دوم، سده، ۱۴۰۱، ۴۵۶ رویه، شابک ۴-۶۳-۸۹۶۸-۶۰۰-۹۷۸، چاپِ سوم، شورآفرین، ۱۴۰۲.

 

بزرگمهر لقمان: گویاییِ ارستو از پاولِ پارسی ـ فرزانه‌(فیلسوف) و گویایی‌دانِ(منطق‌دانِ) ایرانِ باستان ـ دربردارنده‌ی این سه گفتار است که به شاه خسرو انوشیروانِ ساسانی پیشکش شده:

ـ گفتار اندر گویاییِ ارستو

ـ روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارشِ (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو

ـ رده‌بندیِ ارستوییِ دانشها

با گذشتِ ۱۵ سده از روزگارِ پاولِ پارسی، کنون گردانشِ پارسیِ این گفتارها برایِ نخستین‌بار در دسترسِ پارسی‌زبانان گذاشته شده است؛ باشد که اندر میانِ ایرانیان نام و یاد و کارِ این فرزانه‌ی پارسی دگربار زنده گردد.

 

فهرستِ گویاییِ ارستو

کوته‌نوشتها

پیش‌درآمدِ ویرایشِ دوم

پیش‌درآمدِ پارسی‌گردان

سپاسداری

سرسخن

گردانش

گفتار اندر گویاییِ ارستو

۱. پیشگفتاری بر فرزانگی

۲. درآمد

۳. واژشها

۴. اندر پیرامونِ گزارش

۵. گشایشیگهای نخست (پیشین)

روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارشِ (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو

رده‌بندیِ ارستوییِ دانشها

بُن‌نبشتها

بن‌نبشتِ سوریگ ۱

ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܦܘܠܘܣ ܦܪܣܝܐ: ܥܠ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ: ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܟܣܪܘ

بن‌نبشتِ سوریگ ۲

ܢܘܗܪܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ ܕܦܗܪܝܗܐܪܡܗܢܝܐܣ ܕܥܒܝܕ ܒܦܣ̈ܝܩܬܐ ܠܦܘܠܘܣ ܦܪܣܝܐ

بن‌نبشتِ عربی

ذکره بولس فی ما کتب إلی أنوشروان

گردانشهای پارسیگ

 Pārsīg

gōbišn abar gōbāgīh

abar perì e͑rmēneías. hangirdīg

واژه‌نامگِ فرزانگی و گویایی

نمایه


«گویاییِ ارستو» (ویرایشِ دوم) را از «این جای» توان خریدن.