شبِ چله

شب چله، نگارگر و پیرنگ‌گر: مریم تاج‌بخش

 

شبِ اورمزد آمد و ماهِ دی

زِ گفتن بیاسای و بردار می

ایرانشهریان بر این باورند که در شبِ چله درازترین نبرد با اهریمن درخواهد گرفت. زین‌رو، برای یاری به پیروزیِ روشنایی، خوانی از واپسین میوه‌های پاییزی می‌گسترند و بر گردِ آتش از شام تا بام به شادی می‌گذرانند.