بزرگمهر لقمان

دشواری‌ای در کار هست.

از این پیشامد پوزش می‌خواهیم. خواهشمندیم به تاربرگ خانه بازگردید یا از ازدابرگ [= فرم] جست‌وجویِ زیر بهره ببرید